หน้าแรกส่งเสริมพัฒนาการลูกน้อยเอกสารและโปรแกรม คณะผู้วิจัย

LBAC


  เยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถาบัน


VDO บรรยากาศการพัฒนาคู่มือคัดกรองและส่งเสริมพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี


กระทรวงสาธารณสุข


กรมสุขภาพจิต


สถาบันพัฒนาการเด็ก

 

 

 

Workshop in Myanmar

21 August 2015 - 23 August 2015

MANDALAY,MYANMAR

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ปี ๒๕๕๘

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘

ณ. ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการกระตุ้นพัฒนาการไม่สมวัย

ในเด็กแรกเกิด - ๕ ปี เขต ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน LCDIP

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

ณ. ห้องประชมสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ ๑

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง เตรียมการรรณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๕๘

ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ. โรงแรมเซ็นทราศุนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง "ประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาสำหรับ รพศ./รพท./รพช."

ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ. ห้องประชุมเจ้าพะยา โรงแรมริเวอร์ไรน์เพลส นนทบุรี

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การชี้แจงการกระตุ้นพัฒนาการเด็กแรกเกิด - ๕ ปี โดยใช้คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก DSPM และ DAIM ในเขตพิ้นที่เครื่อข่ายบริการสุขภาพที่ 1

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ. ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเทพรัตนราชสุดา

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การวางแผนการฝึกอบรมคู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก DSPM และ DAIM ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมจักรพันธุ์ ชั้น ๗ อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง"การใช้เครื่องมือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และเครื่องมือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) วันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ห้องเชียงแสน ณ ศนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ"

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Copyright © RICD 2012. All Rights Reserved.